Gospodarka

Cukrownia w Unisławiu.

Rolnictwo

Czynnikami decydującymi o możliwościach rozwoju rolnictwa są: jakość gleb, klimat, warunki wodne i ukształtowanie terenu. Powiat chełmiński zajmujący 527,6 km 2 jest obszarem typowo rolniczym. Powierzchnia użytków rolnych wynosi około 423 km 2 co stanowi ponad 80 % całkowitej powierzchni powiatu. Przeważają gleby urodzajne, o niskim stopniu zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Pod względem zawartości w składniki pokarmowe, gleby powiatu chełmińskiego należą do najlepszych w województwie kujawsko-pomorskim. Największą rolniczą przydatnością gleb charakteryzuje się gmina Papowo Biskupie oraz położone na polodowcowej wysoczyźnie morenowej Kijewo Królewskie, Lisewo i Stolno. Najsłabsze gleby posiada gmina Chełmno, w dużej mierze położona na piaszczystych poziomach tarasowych doliny Wisły.

Obecnie na terenie powiatu znajduje się 3 909 indywidualnych gospodarstw rolnych. W dużej mierze przeważają gospodarstwa małej i średniej wielkości, o niskim stopniu zmechanizowania. W powiecie chełmińskim funkcjonuje 144 gospodarstw powyżej 30 ha, a tylko 18 zajmuje powierzchnię powyżej 50 hektarów.

Lasy w powiecie chełmińskim rozmieszczone są nierównomiernie i zajmują około 3 530 ha. Największe kompleksy leśne znajdują się w strefie zboczowej doliny Wisły, na odcinku od Chełmna do Wielkich Łunaw oraz w  okolicach Unisławia.

Charakterystyka przedsiębiorczości

Zbiory wikliny w okolicy Chełmna.

Położony w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego powiat chełmiński, graniczy od północy i północnego zachodu z powiatem świeckim, od północnego wschodu z powiatem grudziądzkim, od wschodu z wąbrzeskim, od południa z toruńskim, a od południowego zachodu z powiatem bydgoskim.

Północno-zachodnią granicę powiatu wyznacza królowa polskich rzek - Wisła.

Przez teren powiatu chełmińskiego przebiegają dwie drogi krajowe, nr 1 i nr 55, zapewniając doskonałe połączenie z największymi miastami województwa - Toruniem, Bydgoszczą, Grudziądzem i Włocławkiem.

Takie korzystne, węzłowe usytuowanie geograficzne i komunikacyjne powiatu powinno mieć przełożenie na lokalną sytuację gospodarczą.

Jak zatem prezentuje się potencjał gospodarczy powiatu chełmińskiego?

Na terenie powiatu, według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, na dzień 30 września 2003 r. zarejestrowanych było 3236 podmiotów gospodarczych, co stanowi 1,7% wszystkich podmiotów gospodarczych istniejących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W stosunku do liczby mieszkańców (51 387) wskaźnik nasycenia przedsiębiorczością w powiecie jest dość niski, gdyż średnio na 1000 mieszkańców powiatu przypadają 63 podmioty gospodarcze. Dla porównania, ten sam wskaźnik w powiecie aleksandrowskim (55 280 mieszkańców) wynosi 92 a w całym województwie kujawsko-pomorskim 93. Budujący jest natomiast fakt, że pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej kraju, wskaźnik nasycenia przedsiębiorczością w powiecie chełmińskim ma tendencję wzrostową i w stosunku do roku 2000 wzrósł o 12.

Na ogólną liczbę 3236 podmiotów gospodarczych, sektor publiczny reprezentuje 191 podmiotów, a sektor prywatny 3045 podmiotów.

Na terenie powiatu bardzo prężnie rozwija się przemysł meblowy.

W sektorze prywatnym zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (2514). Tylko 165 podmiotów działa w formie spółek cywilnych, 113 - spółek prawa handlowego, 41 - spółdzielni i 32 - przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.

W strukturze branżowej działających firm w powiecie chełmińskim, według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), najliczniejszą grupę stanowią podmioty prowadzące działalność handlową, naprawy i usługi materialne. Drugą grupę stanowią podmioty skupiające usługi pozamaterialne, a następne lokaty zajmują: przetwórstwo, budownictwo i transport.

Stan ludności w wieku produkcyjnym na dzień 31.12.2002 r. (wg WUS w Bydgoszczy) w powiecie chełmińskim wynosił 31 364, a w wieku nieprodukcyjnym 20 023, z tego 13 214 osób znajdowało się w okresie przedprodukcyjnym, stanowiąc przyszły potencjał dla lokalnej przedsiębiorczości.

Podsumowując, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik ten niewiele różni się od wskaźnika w całym województwie kujawsko-pomorskim, który wynosi 60.

Na terenie powiatu chełmińskiego wyróżnia się zdecydowanie kilka firm takich jak:

  • ADRIANA S.A. w Kosowiźnie - producent mebli tapicerowanych,
  • PROVIMI POLSKA w Osnowie - producent koncentratów i mieszanek paszowych,
  • HF HELVETIA FURNITURE w Chełmnie - producent mebli tapicerowanych,
  • FAM S.A. w Chełmnie - producent akcesoriów meblowych i okuć budowlanych,
  • Zakłady Sprzętu Mechanicznego URSUS w Chełmnie - producent podzespołów i  części do montażu ciągników i maszyn rolniczych,
  • FAMED Sp. z o.o. - producent sprzętu medycznego.

Powiat chełmiński jest obszarem o dominującej funkcji rolniczej i utrzymującym się od wielu lat wysokim stopniu bezrobocia (23,7 % - 30 września 2003r.). Szczególnie na terenach wiejskich i wśród ludzi młodych. Niezaprzeczalne walory przyrodnicze i historyczne powiatu stwarzają natomiast możliwości do rozwoju turystyki, a tym samym zapotrzebowanie na szeroki wachlarz usług związanych z tym sektorem gospodarki. Taki kierunek rozwoju jest zgodny z przyjętą strategią powiatu chełmińskiego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z złożeniami Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego, dostępnymi na stronie internetowej www.powiat-chelmno.pl

Rolnicze Biuro Handl

Adriana

Agromarket

Agromix

Agro-Tank

Almar

Apio

Apis

Apteka Panaceum

Apteka Pod Rycerzem

Apteka Sloneczna

Armar

Auto Gaz

Bank Spoldzielczy Chelmno

Basta

Bestcomp

Buchalter

Bud-Drog

Carla

City Pizza

Delta

Detalex

Diada

Doman

Dulcet

Sokol Trans Europa

Elterm

Epos

Export-Import - W. Pulawski

Famed

Farb-Bud

Zaklad Uslug Miejskich

Gor-Met

Gospodarstwo Rolne Cichoradz - Raciniewo

Gospodarstwo Rolne Wabcz

Grawit

Handel - M. Kochowicz

Jagpol

Hungar Pol

Janus

Kamex

Kamieniarstwo - Z.Leszek

Inchlod

Biuro Rachunkowe Efekt

Koldrexpol

Kros

Laminat

Lecznica dla zwierzat

Legos

Malbud

Marton

Midar

Nitrex

Oaza

Ojar

OPTI-TAX

ORPOD

P.U.G.i K. - A. Kirys

Piekarnia - Z. Malinowski

Plomyk

Polpak

Promlecz

Przed. Rolno-Spozywcze - L. Rutkowski

PSS Spolem

Remis

Reprodukcyjna Ferma Drobiu - S. Nowak

Ritter

GS "Samopomoc Chlopska"

Rolton

Sawikolor

Serwis rowerow i Motorow

Siso-Pol

Sklepy Spozywczo-Przemyslowe - T. Moskal

Solo

Spol Kolek Rolnicz

Spoldziel Mleczarska

Stacje Paliw - W. Augustyniak

Stanpol

Stolmar

Sto-Pol

Truskawka

Unitrans

Wiejska Spoldzielnia Handlowo-Produkcyjna

Witko

Wojmar

Woks

Zaklad Elektromechaniki Pojazdowej

Zaklad Stolarski - R. Okonski

"Twoja Apteka" A.Pawlak

Znicz

Przerob Kamienia Naturalnego - M.Kurowski

Zaklad Uslugowo-Produkcyjny - Lisewo

"Powiat Chemiński piękno natury i historii". © PWR www.pwr.com.pl

Wydawcy i autorzy dziękuj za udostępnienie zbiorów, archiwów i fotografii oraz zgodęna ich publikację następującym instytucjom: Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Archiwum Państwowemu w Toruniu, Muzeum Ziemi Chemińkiej, Chemińskiemu Domowi Kultury, Redakcji "Czasu Chemna". Szczególne podziękowania dla prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu za udostępnienie eksponatów z wykopalisk w Kadusie oraz ich fachowy opis.